مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور

مجوز استفاده از اين نسخه نظام اطلاعاتي دانشگاهي(ناد) در اختيار " دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری " است.
UMS (ITO.UMS/110K) ver. 9.1.1 (build 20140331-13930111), Copyright © 2003-2014 CATC.
: نام کاربری
: کلمه عبور

شناسه کاربری: *
شماره ملی: *